نشست‌های تخصصی

فراخوان برگزاری نشست های تخصصی

پانزدهمین کنفرانس ملی و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری و نوآوری

در این کنفرانس امکان مستقلی برای بنگاه ها در صنایع مختلف جهت برگزاری نشست های تخصصی فراهم شده است.

فرم درخواست برگزاری نشست

آخرین مهلت ارسال پیشنهاده‌ها: 30 مهر 1400

ارسال مستندات به پست الکترونیک

IRAMOT2021@gmail.com

محورهای پنل‌ها

  • نقش فناوری و نوآوری در بهره وری اقتصادی
  • مدیریت فناوری و نوآوری در شرکت‌های دولتی
  • تسری و رسوخ علم فناوری و نوآوری به صنایع سنتی
  • گفتمان سازی در حرکت به سوی دانش­ بنیان کردن اقتصادی
  • پارادایم های نوظهور در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری
  • چالش‌ها و راهکار‌های پیاده‌سازی مدل‌های فناورانه و نوآورانه در صنایع دارای مزیت نسبی رقابتی اقتصادی (صنایع فرهنگی، خلاق، کشاورزی، سلامت، انرژی، دیجیتال، …)