انعکاس خبری ادوار کنفرانس

هر ساله بسیاری از خبرگزاری‌ها، سایت‌های وزارتخانه‌ها، نهادها فعال در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، فعالیت‌های کنفرانس را اطلاع‌رسانی می‌کنند. در زیر برخی از این اخبار را مشاهده می‌نمایید:


https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-22.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-21.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-13.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-16.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-6.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-3.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-23.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-20.png

https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-9.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-24.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-10.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-7.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-11.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-1.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-2.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-8.png

https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-16.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-18.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-17.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-19.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-5.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-12.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-15.png
https://www.conference.iramot.ir/wp-content/uploads/2018/10/Logo-4.png