اعضای کمیته اجرایی

  • آقای مصطفی بغدادی —————————————————————-  رییس کمیته اجرایی
  • خانم آیسا مصباح‌پور ——————————————-   مسئول دبیرخانه و همکار امور بین الملل
  • خانم نازنین دانشخواه ————————————————————–  مسئول امور بین الملل
  • خانم بیتا سخاوتی —————————————————————  همکار دبیرخانه کنفرانس
  • خانم اسما علوی ————————————————————-  مسئول امور مالی کنفرانس
  • خانم  ریحانه مقتدایی————————————————————  همکار دبیرخانه کنفرانس
  • خانم آیسا مصباح‌پور ——————————————–  وب سایت فارسی و انگلیسی کنفرانس
  • خانم بهاره توکلی —————————————————————-  همکار دبیرخانه کنفرانس