اعضای کمیته اجرایی

  • آقای جلال پناهی ———————————  دبیر اجرایی
  • خانم ریحانه مقتدایی —————————–  همکار دبیرخانه کنفرانس
  • خانم بهاره توکلی ———————————  همکار واحد کنفرانس
  • خانم نازنین دانشخواه —————————-  مسئول امور بین الملل
  • خانم بهاره زعیمی ——————————–  همکار واحد بین الملل
  • خانم مرضیه مشکین زرع ————————  مسئول کارگاه ها و نشست های آموزشی
  • خانم سحر نعمایی مهربانی ——————–  مسئول امور مالی کنفرانس