دبیرخانه کنفرانس

 • خانم ریحانه مقتدایی ———————————   همکار دبیرخانه کنفرانس
 • خانم نازنین دانشخواه —————————–  مسئول امور بین الملل
 • آقای محمد هادی ذوالنوریان ———————————  همکار دبیرخانه کنفرانس
 • خانم شهره قربانی —————————-  همکار دبیرخانه کنفرانس
 • خانم محبوبه وجودی ——————————–  همکار دبیرخانه کنفرانس
 • خانم محدثه شیدایی زاده ————————  وب سایت کنفرانس
 • خانم بهاره توکلی ——————–  گرافیست کنفرانس
 • خانم زهره رمضانی ——————–  مسئول امور مالی کنفرانس
 • آقای جلال پناهی ——————–  همکار دبیرخانه کنفرانس
 • خانم بهاره توکلی ——————–  همکار واحد کنفرانس
 • خانم بهاره زعیمی ——————–  همکار واحد بین الملل
 • خانم مرضیه مشکین زارع ——————–  مسئول کارگاه ها و نشست های آموزشی
 • خانم سحر نعمایی مهربانی ——————–  همکار دبیرخانه کنفرانس