اعضای کمیته اجرایی

  • آقای محمد حسین ذوالنوریان ——————————————  دبیر کمیته اجرایی
  • خانم ریحانه مقتدایی ——————————————-   همکار دبیرخانه کنفرانس
  • خانم نازنین دانشخواه ———————————————-  مسئول امور بین الملل
  • خانم محبوبه وجودی ——————————————–  همکار دبیرخانه کنفرانس
  • خانم زهره رمضانی ——————————————–  مسئول امور مالی کنفرانس
  • خانم شهره قربانی ————————————————  همکار دبیرخانه کنفرانس
  • خانم محدثه شیدایی زاده ——————————————–  وب سایت کنفرانس
  • خانم بهاره توکلی ——————————————————-  گرافیست کنفرانس
  • خانم بهاره توکلی ————————————————-  همکار دبیرخانه کنفرانس